Obchodné podmienky

EGLO Slovensko s.r.o.
So sídlom: Priemyselná 12, 926 01 Sereď, Slovenská republika
IČO: 35911174
DIČ: 2021922122
IČ DPH: SK2021922122

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.eglo.sk, kedy na jednej strane je spoločnosť:
EGLO Slovensko s.r.o.
So sídlom: Priemyselná 12, 926 01 Sereď, Slovenská republika
IČO: 35911174
DIČ: 2021922122
IČ DPH: SK2021922122
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 15575/T
ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „EGLO“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.eglo.sk v sekcii „Kontakty“.

1.2 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.3 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

1.4 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), (ďalej len „Zákon 102/2014 Z. z.“) Zákona č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými a účinnými v deň uzavretia zmluvy.

1.5 Podnikateľom sa rozumie (§2 ods. 2 Obchodného zákonníka):
osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho ustanovenia VOP platné pre podnikateľov, a teda nie je spotrebiteľom.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

1.6 Tieto VOP poskytujú stranám práva a povinnosti v presne určenom rozsahu zákonom č. 102/2014 Z. z. a 40/1964 Z. z., ktorých ustanovenia majú kogentnú povahu, teda platia bez ohľadu na vôľu strán, a preto sa súhlas kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom s nimi sa nevyžaduje.
1.7 Dokumenty tvoriace neoddeliteľnú súčasť VOP – Neoddeliteľnú súčasť týchto VOP tvoria nasledujúce dokumenty, ktoré sú spotrebiteľovi neustále prístupné na www.eglo.sk/o-nakupe:
a) Reklamačný poriadok,
b) Spôsoby dopravy,
c) Odstúpenie od zmluvy.

1.8 Trvanlivý nosič – Pre účely týchto VOP sa trvanlivým nosičom rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, pevný disk počítača a iné podľa § 2 ods. 7) Zákona 102/2014 Z. z.
1.9 Poskytovanie informácií v zákonnom rozsahu – Predávajúci poskytne kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom podľa § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. informácie v tomto stanovenom rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z právneho poriadku nasledovne:
1.9.1 Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie čitateľne a na trvanlivom nosiči podľa bodu 1.8 týchto VOP a to v nasledovnom rozsahu:
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

1.10 Platné znenie VOP, reklamačný poriadok a formulár pre odstúpenie od zmluvy podľa predošlého bodu dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na ním zadanú e- mailovú adresu v súlade s bodom 1.8 a 1.9.

II. Kúpna zmluva

2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy – Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom (Potvrdenie objednávky) na zadaný e-mail. V informačnom e-maile podľa predchádzajúcej vety predávajúci pripojí súbor s aktuálnym znením VOP a dokumentmi podľa bodu 1.10.

2.2 Zmeny vo vzniknutej zmluve – Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

2.3 Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom – Potvrdenie objednávky.

2.4 Jazyk uzatvárania zmluvy – Kúpna zmluva, ktorá vzniká za podmienok týchto VOP je uzatváraná vždy v slovenskom jazyku.

2.5 Archivácia zmluvy predávajúcim – Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.6 Informácie o technických krokoch smerujúcich k objednávke a ich oprava – Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovom sídle predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.7 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Poplatky navyše za telekomunikačné služby kupujúcemu nie sú účtované.

2.8 Kúpnou zmluvou, ktorej sa týkajú tieto VOP sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu k nej nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

2.9 Výhrada vlastníckeho práva – Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

2.10 Odovzdanie predmetu kúpy – Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v dohodnutom mieste plnenia a včas mu to oznámi.

2.11 Odovzdanie predmetu kúpy kupujúcemu – podnikateľovi – Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

2.12 Odovzdanie predmetu kúpy kupujúcemu – spotrebiteľovi – predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až vtedy, keď spotrebiteľovi odovzdá vec dopravca, u ktorého na základe objednávky spotrebiteľa predávajúci obstaral prepravné služby spôsobom, ktorý vybral kupujúci vo svojej objednávke.
V prípade, že spotrebiteľ objednal prevzatie veci u predávajúceho alebo iný spôsob dopravy, vec sa považuje za odovzdanú v momente, kedy vec odovzdá spotrebiteľovi osoba poverená predávajúcim.

2.13 Množstvo, akosť a prevedenie odovzdávaného predmetu kúpy – Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

2.14 Zabalenie predmetu kúpy – Ak nie je dohodnuté, ako má byť predmet kúpy zabalený, predávajúci je povinný ho zabaliť spôsobom potrebným pre jeho uchovanie a ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

2.15 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar s celkovou hodnotu presahujúcu 100,- Eur vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Predávajúci expeduje tovar v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke až po úhrade celkovej kúpnej ceny zakúpeného tovaru kupujúcim.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

3.1 Dôvernosť osobných údajov a ich ochrana predávajúcim – Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

3.2 Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

3.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho a jeho odňatie – Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.eglo.sk.

3.4 Právo prístupu k vlastným osobným údajom a ich oprava – Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

3.5 Prehlásenie o ochrane osobných údajov – Spoločnosť EGLO Slovensko s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.eglo.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. a v súlade s týmito VOP.

3.6 Špecifikácia vyžadovaných osobných údajov – Predávajúci od kupujúceho pre vybavenie objednávky vyžaduje nasledovné informácie:
a) meno a priezvisko (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu),
b) adresa (fakturačná a prípadne dodacia),
c) telefónne číslo,
d) adresa elektronickej pošty (e-mail).

3.7 Špecifikácia vyžadovaných osobných údajov v reklamačnom konaní – V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko,
b) adresa,
c) telefónne číslo,
d) adresa elektronickej pošty (e-mail),
e) podpis či digitálny podpis.
Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

IV. Prevádzková doba

4.1 Objednávky cez internet – Kupujúci môže zaslať objednávku nonstop 7 dní v týždni, pričom predávajúci ju začne vybavovať bezodkladne spravidla najbližší pracovný deň.

4.2 Otváracia doba – DIZAJNOVÝ OUTLET SVIETIDIEL SEREĎ
Adresa: Priemyselná 12, 926 01 Sereď, Slovensko
Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : 09:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorené

4.3 Výpadok informačného systému a vis maior – V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na www.eglo.sk.

V. Ceny

5.1 Všetky ceny sú zmluvné. V online e-shope www.eglo.sk sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za poštovné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
5.2 Akciové ceny – Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru, alebo po dobu časovo určenú v súlade so zákonom o cenách.

VI. Objednávanie

6.1 Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (recyklačný poplatok a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru podľa bodu 2.1 týchto VOP. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

6.2 Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ – V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy, alebo iný prejav vôle smerujúci k zrušeniu zmluvy predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ zachované aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho.

7.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a je pripojené na ich konci. Trvalo je k dispozícii na webovom sídle internetového obchodu na www.eglo.sk/o-nakupe.

7.3 Adresa pre zaslanie Odstúpenia od zmluvy a tovaru: Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy tento prejav vôle zašle na adresu sídla prevádzkovateľa internetového obchodu www.eglo.sk: EGLO Slovensko s.r.o. So sídlom: Priemyselná 12, 926 01 Sereď, Slovenská republika.

Podľa § 8 ods. 1) Zákona 102/2014 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

7.4 Vrátenie objednaného tovaru – Podľa § 10 ods. 1) Zákona 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Tovar má kupujúci – spotrebiteľ vrátiť v lehote podľa predošlého ustanovenia, pričom tovar by mal byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

7.5 Náklady na vrátenie tovaru – Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

7.6 Vrátenie poškodeného alebo nekompletného tovaru – v súlade s §10 ods. 4) Zákona 102/2014 Z. z. spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy:
7.7.1 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. (V súlade s § 9 ods. 1 Zákona 102/2014 Z. z.)

7.7.2 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. (V súlade s § 9 ods. 2 Zákona 102/2014 Z. z.)

7.7.3 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. (V súlade s § 9 ods. 3 Zákona 102/2014 Z. z.)

7.7.4 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. (V súlade s § 9 ods. 5 Zákona 102/2014 Z. z.)

7.8 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv v tomto zákonom stanovenom rozsahu (V súlade s § 7 ods. 6, písm. a) až l) Zákona 102/2014 Z. z.) ak ide o:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.9 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, je vhodné pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu (príp. adresu elektronickej pošty) predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci je vždy povinný postupovať v súlade s bodom 7.7.2 týchto VOP.

7.10 V súlade s bodom 7.7.3 týchto VOP spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty (v súlade s § 3 ods. 1, písm. i) Zákona 102/2014 Z. z.).

7.11 Zrušenie doplnkovej zmluvy súvisiacej so zrušenou zmluvou – Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú
vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne (v súlade s § 8 ods. 5 Zákona 102/2014 Z. z.).

7.12 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ – V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

7.13 Vystavenie dobropisu – Bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zašle predávajúci kupujúcemu dobropis. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho (ako spotrebiteľa, tak podnikateľa) vyžadovaný doklad totožnosti za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením dokladu totožnosti kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).

7.14 Preplatenie dobropisu právnickej osobe – Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

VIII.  Platobné podmienky

8.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho,
b. platba vopred bankovým prevodom,
c. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho (platobnou kartou),
d. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou online),
e. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho doručovateľ),
f. platba na faktúru so splatnosťou (len po dohode s predávajúcim).

8.2 Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na veci – Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

IX. Dodacie podmienky

9.1 Spôsoby dodania – Predávajúci po voľbe kupujúceho obstaráva nasledujúce spôsoby dodania zakúpeného tovaru:
a) osobný odber,
b) zasielanie prepravnou službou,
c) zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému EGLO nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú pre kupujúceho k dispozícii na www.eglo.sk/o-nakupe.

9.2 Ostatné podmienky – V prípade vydzvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže EGLO alebo jej zmluvný partner, u ktorého bola objednaná preprava zakúpeného tovaru požadovať predloženie dokladu totožnosti. Bez predloženia niektorého z takého dokladu môže EGLO alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.
9.3 Kontrola zásielky kupujúcim pri prevzatí – Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup len odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalov) podľa priloženého dodacieho listu.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predajna.sered@eglo.com, spísať s doručovateľom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Záručné podmienky

10.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

10.2 Dostupnosť reklamačného poriadku – Kupujúci má reklamačný poriadok trvalo k dispozícii na www.eglo.sk/o-nakupe.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Prípadné spory medzi EGLO a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť prípadné spory predovšetkým dohodou a až následne pomocou sústavy všeobecných súdov prípadne podľa predchádzajúcej vety.

11.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.6.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V Seredi, dňa 13.6.2016
Ing. Jakub Veselý
konateľ spoločnosti